Preview inhoud manuscript (in online-lay-out)
” Aanteekeningen voor Johannes Cock Blomhoff,
over hetgeen hem en zijne ouders is overgekoomen.” 

 

 

 

 

Eenige aanteekeningen ten behoeve van mijn kindskind Johannes Cock Blomhoff –
wanneer hij tot de Jaaren van onderscheid mag geraaken, betrekkelijk de aaneenschaa-
keling van weedervaardigheden en bijzondere lotgevallen zijne ouders overgekoomen
zedert 1804 tot aan hun huwelijk – en na het volstrekken van hetzelfde op
hunne zee-reisen met hem – tot aan het afsterven van zijne Moeder – door mij
bij één verzaameld, meerendeels uit de brieven en Journaalen door hun aan mij
en mijne vrouw afgezonden. E H Bergsma.

_______________________________________________________________________
Achter aan heb ik gevoegd een register tot meerder
gemak, om het een of ander te kunnen opzoeken.
_________________________________________________

 

 

Bijzonderheeden en lotgevallen betrekkelijk Jan Cock Blomhoff – en
Titia Bergsma, op den 12 April in den echt vereenigd – en door den dood
van den laatstgemelde van elkanderen gescheiden op den 2 April 1821.
_________________________________________________________

Jan Cock Blomhoff, een zoon van Johannes Blomhoff en Dorothea Cock, is
geboren te Amsterdam op den 5 Augustus 1779
In den Jaare 1804 was zijn Ed. op een Comptoir (handelshuis) te Embden (Emden), bij den Heere Heeker, om in
den koophandel; te worden geïnstrueerd en opgeleid, wijl destijds door
politieke omstandigheeden de handel op Holland gestremd waare.
Uit Londen wierd in den Zomer van 1804 aan dat Comptoir afgescheept een
vragt met goederen – de schipper op die bodem verstoute zich, in plaats van
op te zeilen naar Embden, het Vriesche gat in te vallen – en op het Parregaaster
meer een aantal van de ingelaadene goederen, meestal bij nacht, aan de
workummers en anderen (die daar iets van waaren gewaar geworden)
te verkoopen     dese misdaad bleef niet lang verhoolen, en daaden
-lijk de schipper met het schip gearresteerd en in bewaaring genoomen.
Uit de scheepspapieren consteerde, dat de lading behoorde aan het huis van
Commercie (handel) van den Heere Bleeker te Embden, welke daarvan wierde gein-
formeerd.     door dat huis van Commercie wierde Jan Cock Blomhoff met
de behoorlijke procuratie (volmacht) voorzien, opgezonden naar Vriesland, om te recla
-meeren (terugvorderen) het schip met de daarin zich nog bevindende goederen, alsmeede
om op te spooren en van de clandestine koopers terug te vorderen de ver-
-vreemde en alzoo gestoolene goederen van die laading